×

Randomizowane, kontrolowane badanie efektów poznawczych ekstraktu

Randomizowane, kontrolowane badanie efektów poznawczych ekstraktu Sceletium tortuosum ukierunkowanego na fosfodiesterazę-4 u osób zdrowych poznawczo: implikacje dla demencji wywołanej chorobą Alzhimera


Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389443/

Streszczenie

Wprowadzenie:

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że PDE-4 (phosphodiesterase subtype 4) odgrywa kluczową rolę w regulacji procesów poznawczych poprzez kaskadę sygnałową PDE-4-cAMP z udziałem fosforylowanego białka CREB (cAMP response element binding protein).

Cel pracy:

Pierwszorzędowym punktem końcowym było zbadanie neurokognitywnego działania ekstraktu Sceletium tortuosum oraz ocena bezpieczeństwa i tolerancji Sceletium u zdrowych poznawczo osób z grupy kontrolnej.

Metoda:

Do naszych badań wybraliśmy randomizowane, badanie skrzyżowane placebo z podwójnie ślepą próbą. Randomizowaliśmy zdrowe osoby (łącznie n = 21) do otrzymywania 25 mg kapsułki Sceletium lub placebo raz dziennie przez 3 tygodnie, w randomizowanym, kontrolowanym placebo 3-tygodniowym badaniu skrzyżowanym. Przeprowadzono serię testów neuropsychologicznych: CNS Vital Signs i skalę oceny depresji Hamiltona (HAM-D) na poziomie podstawowym i w regularnych odstępach czasu oraz monitorowaliśmy działania niepożądane za pomocą „skali działań niepożądanych” pojawiających się w trakcie leczenia.

Wyniki:

Do badania włączono 21 osób (średni wiek: 54,6 ± 6,0 lat; stosunek mężczyzn do kobiet: 9/12). Ekstrakt Sceletium tortuosum w dawce dobowej 25 mg istotnie poprawił elastyczność poznawczą (P < 0,032) i funkcje wykonawcze (P < 0,022) w porównaniu z grupą placebo. Stwierdzono pozytywne zmiany w zakresie nastroju i snu. Ekstrakt był dobrze tolerowany.

Wnioski:

Obiecujące efekty poznawcze Ekstraktu Sceletium tortuosum prawdopodobnie wiążą się z kaskadą PDE-4-cAMP-CREB, która jest nowym celem dla leków w potencjalnym leczeniu wczesnej demencji Alzheimera. To badanie jest zarejestrowane w ClinicalTrials.gov NCT01805518.